Svätý Gorazd

Jednou z najvýznamnejších udalostí, na ktoré sme ako Slováci právom hrdí, je misia solúnskych bratov svätých Cyrila a Metoda, ktorí nám priniesli nielen vlastné písmo, preklad liturgických kníh či poznatky a prehĺbenie našej viery, ale zasiali semienko nových kňazských povolaní, z ktorých vzišli osobnosti, ktoré nasledovali učenie a príklad svätých solúnskych bratov, a práve jedným z najvýznamnejších osobností bol aj svätý Gorazd, ktorý sa stáva nástupcom svätého Metoda, ktorý ho vybral ako svojho nástupcu so slovami: „Tento muž, dobre učený v latinských knihách, pravoverný…“, čím určuje Gorazda za svojho nástupcu pred svojou smrťou. 

Svätý Gorazd sa narodil v 9. storočí, približne okolo roku 830, presný rok jeho narodenia nevieme, pretože sa nám nezachovala biografia, ktorá by presnejšie špecifikovala dátum jeho narodenia. V odbornej literatúre sa mienka historikov líši, a tak sa stretávame s viacerými názormi na rok jeho narodenia, ktorý sa odvodzuje od jeho kňazskej vysviacky, ktorá bola v Ríme v roku 868, kedy právo Katolíckej cirkvi vyžadovalo vek vysviacky 30 rokov. Sv. Gorazd so svojím šľachtickým pôvodom a značným talentom naplno rozvíjal svoje danosti, bol dobrým študentom, čím sa zaradil medzi najvzdelanejšie osobnosti doby, v ktorej žil. Dobre ovládal viacero cudzích jazykov, medzi nimi latinčinu a gréčtinu. V roku 862 bol členom diplomatického posolstva kniežaťa Rastislava k byzantskému cisárovi Michalovi III., ktoré mu zabezpečilo priamu cestu ku svätým Cyrilovi a Metodovi, ktorí ho po založení školy univerzitného typu prijali medzi svojich prvých žiakov. Zakrátko sa Gorazd stáva spolupracovníkom Konštantína a Metoda, ktorí v roku 867 odchádzajú do Ríma, aby obhájili slovanskú liturgiu a nechali tam vysvätiť niekoľko svojich žiakov za kňazov a diakonov, a začiatkom roka 868 bol svätý Gorazd vysvätený za kňaza spolu s ďalšími žiakmi svätých Cyrila a Metoda.

Po návrate z Ríma sa sv. Gorazd ďalej venoval štúdiu a šíreniu viery na území Veľkej Moravy, medzi významné diela, ktorých autorstvo sa pripisuje práve sv. Gorazdovi, patria Kyjevské listy, Život Konštantína a Život Metoda, ktoré odrážajú život a pôsobenie solúnskych bratov.

Svätý Gorazd ako jeden zo žiakov sv. Cyrila a Metoda bol nielen vzdelancom, literátom, pedagógom, ale predovšetkým verným Kristovým kňazom, ktorý dokázal vieru a posolstvo evanjelia šíriť za každých okolností svojho života, čím prináša svedectvo svätosti povolania aj v dnešnej dobe, ktorá je často definovaná ako doba poznačená krízou „kňazských povolaní“. Jeho svedectvo pre dnešných mladých ľudí, ktorí sa rozhodujú vydať sa cestou zasväteného života, spočíva predovšetkým v jeho usilovnej činnosti pracovať a budovať dielo Cirkvi založené Ježišom Kristom, ktoré mu priniesli budúcnosť svätosti, ktorá je motívom a vzorom pre všetkých zasvätených. O ďalšom pôsobení svätého Gorazda sa zachovalo len veľmi málo relevantnej literatúry, ktorá by dokazovala jeho činnosť a dielo, ktoré vykonal. Vieme však, že koncom roka 885 sa stupňovali nezhody medzi franskými kňazmi a tými, ktorí obhajovali staroslovanskú liturgiu, a začalo prenasledovanie týchto kňazov, ktorí boli z krajiny vyhnaní alebo zabití. V roku 886 uväznili aj svätého Gorazda, ktorý na následky prenasledovania, ktoré bol v tej dobe veľmi kruté, zomiera.

Svätý Gorazd sa tak svojím pôsobením, výraznou činnosťou, usilovnosťou a svätosťou života stáva jedným z prvých svätých pochádzajúcich z územia Slovenska.